АҚЫЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ ҚОҒАМДЫҚ ҰСЫНУ ШАРТЫ
Бұл құпиялылық және жеке деректерді өңдеу саясаты lvl1tennis.com веб-сайтының (бұдан әрі - Оператор) жеке және басқа деректерін өңдеу мен пайдалануды реттейді. Осы Құпиялық саясатының ағымдағы нұсқасы үнемі қарау үшін қолжетімді және Интернетте мына мекенжайда орналастырылған: https://lvl1tennis.com/polititka
Сайт арқылы Операторға жеке және басқа деректерді беру арқылы Пайдаланушы осы Құпиялық саясатында көрсетілген шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялық саясатының шарттарымен келіспесе, ол Сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялық саясатын сөзсіз қабылдау Пайдаланушының Сайтты пайдалануының басталуы болып табылады.

1.ШАРТТАР
1.1. Веб-сайт - Интернетте lvl1tennis.com мекенжайында орналасқан веб-сайт
Сайтқа және оның жеке элементтеріне (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайн) барлық эксклюзивті құқықтар толығымен Операторға тиесілі. Пайдаланушыға эксклюзивті құқықтарды беру осы Құпиялық саясатының нысанасы болып табылмайды.
1.2. Пайдаланушы – Сайтты пайдаланатын адам.
1.3. Заңнама – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.
1.4. Дербес деректер – Пайдаланушы тіркеу кезінде немесе Сайттың функционалдығын пайдалану процесінде өз бетінше беретін Пайдаланушының жеке деректері.
1.5. Деректер - Пайдаланушы туралы басқа деректер (Жеке деректер тұжырымдамасына кірмейді).
1.6. Тіркеу – Пайдаланушының Сайтта орналасқан Тіркеу формасын қажетті ақпаратты көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.
1.7. Тіркеу формасы – Сайтта орналасқан, сайтты толық пайдалану мүмкіндігі үшін Пайдаланушы толтыруы тиіс нысан.
1.8. Қызмет(тер) – келісім негізінде Оператор көрсететін қызметтер.

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
2.1. Оператор Оператордың Қызметтерді көрсетуі және Пайдаланушымен өзара әрекеттесуі үшін қажетті Жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Жеке деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:
2.2.1 Пайдаланушыға Қызметтерді көрсету;
2.2.2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;
2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
2.2.4 Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды жіберу;
2.2.5 статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу;
2.3. Оператор сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:
2.3.1 тегі, аты және әкесінің аты;
2.3.2 электрондық пошта мекенжайы;
2.3.3 телефон нөмірі (ұялы телефонды қоса).
2.4. Пайдаланушыға Сайтта үшінші тұлғалардың жеке деректерін көрсетуге тыйым салынады (осындай әрекеттерді жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың құжаттық дәлелдері бар осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шартын қоспағанда).

3. ЖЕКЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ
3.1. Оператор Жеке деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.
3.2. Жеке деректерге және басқа пайдаланушы деректеріне қатысты, көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.
3.3. Оператор Дербес деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.
Оператор Жеке деректерді және деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқылы.
3.4. Оператор Пайдаланушының келісімінсіз Жеке деректерді және Пайдаланушы деректерін келесі тұлғаларға беруге құқылы:
3.4.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді өтініші бойынша;
3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген басқа жағдайларда.
3.5. Оператор 3.4-тармақта көрсетілмеген Дербес деректер мен деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқылы. осы Құпиялық саясатының келесі жағдайларда:
3.5.1 Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;
3.5.2 аудару Пайдаланушының Сайтты пайдалануының немесе Пайдаланушыға Қызметтерді ұсынуының бөлігі ретінде қажет;
3.6. Оператор Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ
4.1. Оператор Заңға сәйкес жеке және басқа деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және Жеке деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, басқалармен қатар, Жеке деректерді рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР
5.1. Осы Құпиялық саясаты және Пайдаланушы мен Оператор арасындағы Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына бағынады.
5.2. Осы Шарттан туындайтын барлық мүмкін даулар Оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешіледі.
Сотқа жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті
Made on
Tilda